Pro Publico Bono

Aktualności

Zakończyliśmy tzw. negocjacje dot. wstępnie zaakceptowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na działania związane z włączeniem społeczno zawodowym 56 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w powiecie szczycieńskim, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji. Realizowane to będzie w formie 4 działań (Szkolenia społecznego, Szkolenia zawodowego, Staży zawodowych, Pośrednictwa pracy), w wymiarze 12-tu miesięcy skierowanych do każdej z dwóch 28 osobowych grup uczestników - bezrobotnych o niskich umiejętnościach i kompetencjach społecznych i zawodowych, które znajdują się w trzeciej grupie (tzw. oddalonych od rynku pracy). Projekt realizować będziemy od lutego 2017r do lutego 2019r.

SZCZEGÓŁY OPISUJEMY na naszej stronie w zakładce „projekty w realizacji".

========================================================================

Nasz drugi, trzyletni projekt złożony – podobnie jak wyżej w ramach RPO Warmia Mazury – przeszedł procedurę oceny formalnej, aktualnie oceniany jest przez ekspertów pod względem merytorycznym. Grupą docelową jest 96 osób w wieku 15-64 lat, z powiatu szczycieńskiego, w których %% osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni %% osób korzystających ze świadczeń tej pomocy na terenie województwa (dane GUS). Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa (w tym de facto ubogie), i/lub doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego:

1. Dorosłe bezrobotne osoby, zakwalifikowane do III profilu pomocy (36 osób), podzielone na 3 dwunastoosobowe grupy z 12-to mies. działaniami/wsparciem społecznym i zawodowym;

2. Wychowankowie Domu Dziecka w Szczytnie i Pasymiu, oraz pieczy zastępczej, które są w procesie usamodzielnienia - 30 osób podzielone na 3 dziesięcioosobowe grupy, z 12-to mies. działaniami/wsparciem społecznym;

3. Osoby dorosłe z umiarkowaną niepełnosprawnością w liczbie 30-tu, podzielone na 3 dziesięcioosobowe grupy z 12-to mies. działaniami/wsparciem społecznym i zawodowym, i ich otoczenie rodzinne ze wsparciem społecznym.

Spodziewany termin rozstrzygnięcia w końcu marca 2017r

===============================================================

Mamy przygotowany do złożenia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt w ramach PO WER. Wstępny termin naboru przesunięty został na I kwartał tego roku (uprzednio miał to być grudzień 2016r.).

Celem głównym tego projektu jest integrowanie młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej ukierunkowanej na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tym będzie również wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi, i partnerem hiszpańskim. Efektem uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych, to przede wszystkim:

A. wzmocnienie kompetencji miękkich w fazie przygotowawczej do realizacji staży ponadnarodowych, zmiana poziomu motywacji i postawy z pasywnej na aktywną, w skutecznym odnalezieniu się na rynku pracy;

B. wzbogacenie/utrwalenie kompetencji zawodowych i miękkich w wyniku odbytego stażu ponad narodowego. Będzie to realizowane w oparciu o zasady wzajemności, co uwzględniać będziemy w zapisach umowy partnerskiej. Zadeklarujemy tam gotowość pełnienia roli instytucji przyjmującej dla grupy uczestników projektu realizowanego przez partnera ponadnarodowego wymienionego w projekcie.